• Bảo trì: Hệ thống sẽ được bảo trì từ 10:15 đến 11:45 (GMT +7) ngày 24/12
  • Bảo trì: Trò chơi AWC- (KM, RT) sẽ tạm thời được bảo trì từ giờ đến 10:45 (GMT + 7) ngày 23/12
  • Bảo trì: Sảnh game SSG sẽ được bảo trì vào lúc 03:20 ~ 04:00 ngày 24/12
  • Bảo trì: Trò chơi IGK sẽ được bảo trì từ: 12:00 ~ 14:00 (GMT + 7) ngày 23/12
  • Bảo trì: Thông báo tắt trò chơi YGG sẽ tạm thời được bảo trì.